หน้าแรก

Art and Culture Conservation

Faculty of Social Sciences | Naresuan Univesity

เนื้อหา Hightlight

ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมบรรยาย-เสวนาทางวิชาการ ของหน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเนื้อหาคัดสรรจากบทความขนาดสั้น เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม-วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในแวดวงสังคมไทย และสังคมโลก

VDO Highlight

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลจดหมายเหตุทางวัฒนธรรม และการทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยา รวมถึงข้อมูลสิ่งพิมพ์และหนังสือเก่าที่ทรงคุณค่า อันเป็นมรดกความทรงจำที่สะท้อนประสบการณ์ ความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย

ฐานข้อมูล

สารานุกรมจิตรกรรมฝาผนัง
ภาคเหนือตอนล่าง

 

แผนที่วัฒนธรรมชุมชน

 

กลุ่มชาติพันธุ์

 

ศาสนา ความเชื่อ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

ศิลปะและการแสดง

 

วัฒนธรรมอาหาร

 

บทความ

เชิญร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต…