ศิลปะและการแสดง

p071f06m

ศิลปะและการแสดง

ศูนย์การเรียนรู้ลิเกออนไลน์
เสวนาวัฒนธรรมที่เลือนลาง ในชุมชนพิษณุโลก หัวข้อ "ลิเก"

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

บทความ